APIE PROJEKTĄ

 

Projektas „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP)

Projekto PRIP pagrindinis strateginis tikslas yra prieigos prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros sukūrimas ir informacinės visuomenės vystymosi Lietuvoje paspartinimas. Projekto įgyvendinimo metu prie esamų plačiajuosčio ryšio tinklų prijungiami žemės ūkio sektoriaus objektai.

Projekto valdymas

Projekto vykdytoja: viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Įgyvendinančioji institucija: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Įgyvendinimo terminai

Projektas PRIP pradėtas įgyvendinti 2014 m. rugsėjį.

Projekto veiklų pabaigos terminas – 2015 m. spalis.

Finansavimas

Projektas PRIP finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Tikslai

Prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungti apie 400 žemės ūkio sektoriaus objektų.

Nutiesti apie 450 kilometrų šviesolaidinių kabelinių linijų ir įrengti reikalingą įrangą.

Sukurti e–infrastruktūros sistemą, leidžiančią ūkio subjektams kaimiškose vietovėse teikti viešąsias elektronines paslaugas.

NAUJIENOS

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

Prieiga prie galinių tinklo objektų 100 Mb/s sparta

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas ryšio operatoriams, kurie savo ruožtu plačiajuosčio ryšio paslaugas teikia galutiniams vartotojams. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugų galutiniams ryšio vartotojams neteikia. Paslaugos teikiamos pagal Susisiekimo ministro įsakymu nustatytus tarifus.

NORIU PRISIJUNGTI

APIE MUS

 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ – pelno nesiekianti organizacija, prisidedanti prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir teikianti didmenines elektroninių ryšių paslaugas. Įstaiga įsteigta 2005 m. Įstaigos vienintelė dalininkė (savininkė) yra valstybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.

Vizija

Tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškosiose šalies vietovėse.

Misija

Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį.

Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams.

Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje.

Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

Vertybės

Atsakomybė

Profesionalumas

Inovatyvumas

Bendradarbiavimas