Apie mus

 

Įstaigos veikla

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ – pelno nesiekianti organizacija, įsteigta remiantis 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415. Įstaiga Juridinių asmenų registre įregistruota 2005 m. spalio 5 d.

 

Mūsų misija:

 • Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį.
 • Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams.
 • Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje.
 • Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

 

Mūsų vizija

Tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškosiose šalies vietovėse.

 

Mūsų vertybės:

 • Atsakomybė;
 • Profesionalumas;
 • Inovatyvumas;
 • Bendradarbiavimas.

 

Valdymas

Įstaigos vienintelė dalininkė (savininkė) yra valstybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerijos funkcijos:

 • skiria ir atleidžia įstaigos vadovą;
 • tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
 • nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą;
 • tvirtina įstaigos struktūrą ir etatų sąrašą;
 • priima sprendimą dėl įstaigos audito ir renka audito įmonę;
 • atlieka kitas įstaigos valdymo funkcijas;
 • tvirtina viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ strateginį veiklos planą ir pagrindinius finansinius rodiklius.

 

Kiekvienais metais yra atliekamas įstaigos veiklos finansinis auditas.

 

Strateginės kryptys

 1. Teiksime kokybiškas didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas:
 • teiksime didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklas RAIN“ ir projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ metu sukurtą infrastruktūrą;
 • parengsime ir įgyvendinsime technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą.
 1. Kursime modernią, į ateitį orientuotą elektroninių ryšių infrastruktūrą:
 • dalyvausime parengiant modernios, į ateitį orientuotos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus (projektas „Naujos kartos prieigos infrastruktūros kūrimas“ (toliau – NKP projektas projektas), projektas „Sea Lion“, projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ (toliau – PRIP-2 projektas));
 • kontroliuosime vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinsime techninius sprendimus ir projektus;
 • kontroliuosime vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinsime techninius sprendimus ir projektus;
 • įgyvendinsime organizacines ir teisines priemones, užtikrinančias NKP, „Sea Lion“ ir PRIP-2 projektų įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie viešąją įstaigą „Plačiajuostis internetas“ ir jos vykdomą veiklą galite rasti adresu www.placiajuostis.lt.