Apie projektą

 

Projekto kontekstas

2008 m. pasaulinė finansų krizė padarė didelį neigiamą poveikį Europos Sąjungos ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Dėl kreditų suvaržymo, sumažėjusių būsto kainų ir sumaišties vertybinių popierių rinkose ypač smuko vartotojų pasitikėjimas, vartojimas ir investicijos. Namų ūkiai patyrė didelį spaudimą, įmonių užsakymai sumažėjo. Europos Komisija ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama sumažinti šios krizės padarinius Europos Sąjungos valstybių narių ekonomikai, o taip pat sudaryti Europoje aplinką, palankią ateities ekonomikos vystymusi. Pagrindinius tikslus Europos Komisija apibrėžė 2008 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikate Europos vadovų Tarybai – Europos ekonomikos atkūrimo plane.

Europos ekonomikos atkūrimo plane Komisija iškėlė Europai tikslą spartinti investicijas į infrastruktūrą, tarp prioritetinių infrastruktūrų buvo išskirti ir didelės spartos IRT tinklai. Komisija pabrėžė, kad investicijų į infrastruktūrą spartinimas ne tik sušvelnintų smūgį statybų sektoriui, kuris gerokai smunka daugelyje valstybių narių, bet ir padidintų Europos ilgalaikio tvaraus augimo potencialą, todėl Komisija priėmė sprendimą didinti investicijas siekiant modernizuoti Europos infrastruktūrą.

Siekdama įgyvendinti Europos ekonomikos atkūrimo plane numatytus siekius investuoti į plačiajuosčių tinklų plėtrą kaimo vietovėse, Komisija 2009 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. C (2009)10216 pakeitė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, patvirtintą 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimui numatydama subpriemonę „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“.

 

Strateginis tikslas

Projekto „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (toliau – projektas PRIP) pagrindinis strateginis tikslas yra prieigos prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros sukūrimas ir informacinės visuomenės vystymosi Lietuvoje paspartinimas. Projekto įgyvendinimo metu prie esamų plačiajuosčio ryšio tinklų (RAIN infrastruktūros) prijungiami žemės ūkio sektoriaus objektai.

 

Įgyvendinant projektą PRIP buvo siekiama:

  • sudaryti prielaidas kaimiškųjų vietovių viešojo administravimo ir ūkio subjektams bei gyventojams naudotis plačiajuosčiu ryšiu;
  • pagerinti paslaugų prieinamumą kaimiškųjų vietovių gyventojams ir verslui;
  • padidinti kaimiškųjų vietovių patrauklumą, verslo konkurencingumą ir darbo lygį aprūpinant spartaus ryšio pasiekiamumu.

 

Projekto metu buvo planuojama:

  • prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungti apie 400 žemės ūkio sektoriaus objektų;
  • nutiesti apie 450 kilometrų šviesolaidinių kabelinių linijų ir įrengti reikalingą įrangą;
  • sukurti e–infrastruktūros sistemą, leidžiančią ūkio subjektams kaimiškose vietovėse teikti viešąsias elektronines paslaugas.

 

Įgyvendinto projekto PRIP rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu buvo suprojektuota ir nutiesta daugiau kaip 485 km šviesolaidinių kabelinių linijų. Į šį tinklą iš viso prijungti 432 objektai, o užsakytų paslaugų skaičius siekia 223. Daugiausiai jų – 205 – sudaro paslaugos, teikiamos ūkininkams, 8 paslaugos sodyboms ir dvarams, 9 – žemės ūkio bendrovėms bei 1 paslauga miškų urėdijai. Pirmąjį užsakymą „Plačiajuostis internetas“ gavo iš operatoriaus „Kalvanet“, tačiau tai ne vienintelis partneris, su kuo tenka bendradarbiauti. Šio projekto metu dirbama su akcinėmis bendrovėmis „TEO LT“ ir „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis „Etanetas“, „Kalvanet“, „Magnetukas“, „Ramnet“, „Duomenų ekspresas“, „Zirzilė“, „Molėtų radijas ir televizija“, „Verslo tiltas“ bei Valstybės įmone „Infostruktūra“. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra apėmė virš 400 gyvenviečių.

Prijungtų objektų sąrašas pateikiamas čia.

 

Projekto valdymas

Projekto vykdytoja – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, įgyvendinančioji institucija – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

 

Finansavimas

Projektas PRIP buvo finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Projekto vertė – apie 5,9 mln. Eur.

 

Įgyvendinimo terminai

Projektas PRIP pradėtas įgyvendinti (pasirašyta projekto paramos sutartis) 2014 m. balandžio 24 d., projekto veiklų pabaigos terminas – 2015 m. spalio 30 d.